Menu

Organisering af undervisning

Dagligdagen i skolen

En af vores tre grundværdier er fællesskab. Elever, lærere og ofte forældre begynder hver skoledag med fællessamling. Sang akkompagneret af skolens mange musiklærere, skolens egen fødselsdagssang ved fødselsdage, fortælling, elevfremlæggelser som fx egne digte, videoer, musikstykker eller produkter er alle indslag, der præsenteres ved morgensamlingen.

Efter morgensamling og fælles informationer, fyldes skolegården og gangarealerne med lærende elever. Nogle hopper tabeller, andre konstruerer og spiller spil og nogle sidder fordybet i en bog. Et andet sted er eleverne i hold sendt rundt på skolen med deres mobiltelefoner, der guider dem til poster med opgaver, som skal løses. Det kan være historiespørgsmål, der repeterer gennemgået stof, regnestykker, der skal løses eller ordklasser, der skal læres.

Vi anvender mange forskellige tilgange til læring. Vi vægter ”Det levende ord, den musisk/kreative og den boglige indgangsvinkel til undervisningen”. Eleverne og personalet indgår i læringsmiljø, hvor glæde og tillid er væsentlige elementer i den daglige undervisning.

Undervisningen organiseres med almindelig fagopdelt skema, som afbrydes af fordybelses- og temauger, hvor tværfaglighed kommer i spil.

Ud over to årlige emneuger for alle skolens elever, vil der i Indskolingen og på Mellemtrinnet være ca. fire fordybelsesuger, hvor det oprindelige skoleskema suspenderes. Eleverne trænes desuden i projektarbejdsformen fra mellemtrinnet.

 Nedenunder kan du læse om en typisk dag på de forskellige trin.

En typisk dag i Indskolingen

Indskolingen består af Yngste, 1.- og 2. klasse.

Skoledagen begynder kl. 8.35. Yngste slutter hver dag kl.12.50. 1.- og 2. klasse slutter senest kl. 14.20 Herefter tilbydes SFO.

Indskolingen lægger vægt på en tryg hverdag med tydelige voksne og fantasifulde rammer, hvor der er plads til at udvikle sig og lære at indgå i fællesskaber på tværs af alder og interesser.

Hverdagen er fyldt med leg, læring og bevægelse både i undervisningen og frikvartererne. Den ugentlige temadag ”Mærk Verden” på tværs af klasserne, bidrager til at binde klasserne sammen, knytter relationer og styrker fællesskaberne på tværs af alle elever.

Samarbejdet på tværs af årgangene giver eleverne mulighed for at lære af og med hinanden, og vi dyrker indskolingsfællesskabet.

Indskolingen afholder fælles lejrskole hvert år. Udover den årlige lejrskole prioriterer vi ud-af-huset-arrangementer højt.

Indskolingen er samlet i skolens nyere lokaler med direkte udgang til legepladsen. SFO ligger i samme del af bygningen, og SFO-lokalet bruges ofte som undervisningslokale. Skolen tilbyder morgensfo fra 7.30.

En dag i indskolingen kan eksempelvis være:

08.35-08.45      Morgensamling. Eleverne sætter sig på deres pladser i musiklokalet, hvor de bliver budt velkommen sammen med resten af skolen.

08.45- 10.15     Hver dag indledes med 20 minutters læsebånd. Derefter følger skemaets første fag. Matematik – klasserne arbejder med de geometriske former, der findes rundt omkring på skolen. 2 og 2 går de på opdagelse med en IPad og tager billeder af de former, de finder. Bagefter udskrives billederne, og figurerne tegnes ind. Der bliver lavet en fin udstilling på gangen.

10.15-10.35      Frikvarter. Alle indskolingselever sendes ud i den friske luft.

10.35-12.05      Fortælling er et fag på tværs af alle indskolingens klasser. Fortællingen kan være Thors Brudefærd, og alle lytter med interesse. Inden madpakketid arbejder eleverne videre med deres foldebøger.  Der er altid afsat ekstra tid til at spise madpakker, så Indskolingen begynder lidt før. Der læses historie, mens børnene spiser. Derefter laver de tjanser.

12.05-12.15      Spisning

12.15-12.50      Frikvarter. Igen sendes alle indskolingselever ud på legepladsen.

12.50-14.20      Eleverne møder i gymnastiksalen, hvor der kan være boldspil. Efter opvarmning sættes boldaktiviteterne i gang. Dobbelttimen afsluttes med bad.

Efter skoletid er der mulighed for at gå i SFO

En typisk dag på Mellemtrinnet

Mellemtrinnet består af 3. – 6. klasse.

Skoledagen begynder kl. 8.35 og slutter kl. 14.20. 3 dage om ugen tilbydes frivillig lektiecafé efter skoletid. Én dag om ugen tilbydes juniorkor.

På mellemtrinnet sker der mange nye ting, og der kommer en del nye fag på skemaet: tysk, bevægelse og PC samt natur og teknik. Desuden har eleverne på mellemtrinnet p-fag såsom sløjd, yoga, madkundskab, innovation, billedkunst, håndværk og design. Dansk- og matematiklektioner er oftest lagt parallelt for hhv. 3.-4. klasse og/eller 5.-6. klasse, således et samarbejde på tværs i de små teams kan være muligt.

Der samarbejdes på tværs af årgangene bl.a. i forbindelse med fordybelsesugerne, og dette giver eleverne mulighed for at lære af og med hinanden.

3.-6. klasse tager på fælles lejrskole hvert år. Udover den årlige lejrskole prioriterer vi ud-af-huset-arrangementer højt.

I årshjulet har hver klasse forskellige praktiske opgaver. Eleverne i 3. klasse går Luciaoptog, og 6. klasse er busvagter.

Mellemtrinnet er samlet i lokalerne i stueetagen.

En typisk dag på Mellemtrinnet.

08.35-08.45      Morgensamling

08.45- 10.15     Natek – klasserne arbejder i skoven, som omkranser skolen

10.15-10.35      Frikvarter

10.35-11.20      Tysk – her laves der rollespil i små grupper

11.20-12.05      Matematik – eleverne arbejder med ugeskema. De får lov at få deres mobiler til at løse en af opgaverne. Nogle arbejder i klassen andre sætter sig ud på gangen.

12.05-12.15      Spisning

12.15-12.50      Frikvarter

12.50-14.20      Klassen har P-fag. Den ene halvdel af klassen har eksempelvis innovation. Den anden halvdel har sløjd.

14.20-15.05      Frivillig lektiecafé

En typisk dag i Udskolingen

Udskolingen består af 7.- til  9. klasse.

Skoledagen begynder kl. 8.35 og slutter kl. 14.20. Når der er valgfag og frivillig lektiecafé, slutter skolegangen kl. 15.05.

Udskolingen på RNF betragtes som én samlet gruppe.

Alle tre klasser har ens skemaer på nær biologi og fysik og idræt. Idræt er i Ringstedhallerne. Eleverne blandes ofte på tværs af årgangene i fagene, hvilket bidrager til, at der knyttes relationer på tværs af klasserne.

Skemastrukturen tilbyder i fagene matematik, engelsk og tysk en periodisk fleksibel niveaudeling. Derved kan eleverne modtage undervisning på det niveau, hvor de opnår det største udbytte. Der er altid tre til fire lærere på de tre udskolingsklasser. Dette muliggør god lærersparring, og lærerne supplerer hinanden på kryds og tværs. Eleverne skelner ikke så meget imellem, hvilke lærere, der er i klassen hvornår, da der holdes fokus på læringsprocesserne. Progression i undervisningen bl.a. vha. lærernes fælles planlægning forekommer også i forbindelse med den obligatoriske projektopgave.

Samarbejdet på tværs af årgangene giver eleverne mulighed for at lære af og med hinanden, og vi dyrker udskolingsfællesskabet.

7.- og 8. klasse tager på fælles lejrskole hvert år, og 9. klasse er på Berlintur. Udover den årlige lejrskole prioriterer vi ud-af-huset-arrangementer højt.

Udskolingen er samlet på første sal, hvor der er også er et fælles lokale med køkken og cafémiljø, som fremmer fællesskab også i frikvartererne.

Eleverne får karakterer fra 7. klasse – men på Ringsted Ny friskole handler det ikke om, hvilken karakter, du får, men hvilken karakter, du bliver.

En dag i udskolingen kan eksempelvis være:

08.35-08.45      Morgensamling

08.45- 10.15     Matematik – klasserne arbejder på tværs eller niveaudelt på fire hold med innovative forløb omkring bl.a. emballage

10.15-10.35      Frikvarter

10.35-12.05      Dansk – et fælles planlagt novelleforløb med afsæt i personkarakteristik og perspektiveringstekster. Klasserne arbejder på hvert klassetrin med de samme noveller, men ofte arbejder de også på tværs af klasserne her.

12.05-12.15      Spisning

12.15-12.50      Frikvarter

12.50-13.35      Tysk – eleverne er niveaudelt på fire forskellige hold. 8.-9. klasse har fælles temaer og tilbydes forskellige læringstilgange og udfordringer alt efter elevernes behov

13.35-14.20      Engelsk – eleverne er niveaudelt på fire hold, også her er den enkelte elevs læringszone i fokus.

14.20-15.05      Frivillig lektiecafé

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.