Menu

Tilsyn

Ringsted Ny Friskole er en selvejende skole oprettet under Friskoleloven. Ifølge Friskoleloven skal der føres tilsyn med kvaliteten af skolens undervisning.

Tilsynene sker på tre niveauer

 • Forældrenes tilsyn.  
 • En eller flere eksterne forældrevalgte tilsynsførende.
 • Overordnet statsligt tilsyn.

Forældrenes tilsyn.

Som forælder fører man tilsyn med sit barns skole ved at se på skolens almindelige virke.

Tilsynet føres bl.a. gennem deltagelse på forældremøder, skole-hjem-samtaler eller andet samarbejde med skolens ledelse og lærere. Forældre kan også besøge undervisningen samt deltage i skolens generalforsamling.

En eller flere eksterne forældrevalgte tilsynsførende.

Forældrekredsen vælger på en generalforsamling en eller flere tilsynsførende for 2 år ad gangen. Denne skal kunne tale og skrive dansk og være certificeret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Ringsted Ny Friskoles eksterne tilsynsførende er august 2019 – juli 2021 Birk Christensen.

Skolens tilsynsførende varetager tilsynet med

 • Elevernes standpunkt i dansk, matematik engelsk og historie, hvis skolen underviser i historie.
 • At skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. “Stå mål med-kravet” vil sige, at elever, der forlader 9. klasse på en fri grundskole, skal have fået en undervisning, der giver de samme muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, som hvis de havde gået i folkeskolen.
 • At skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
 • At skolen udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder herunder ligestilling mellem kønnene.
 • At undervisningssproget er dansk med mindre andet er godkendt.
 • Donationer til skolen.

Den eksterne tilsynsførende skal

 • Aflægge mindst ét årligt tilsynsbesøg på skolen.
 • Overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse.
 • Overvære undervisningen inden for de humanistiske, naturfaglige og praktisk/musiske fagområder.
 • Drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere.
 • Vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet
 • Aflevere en digitaliseret erklæring om tilsynet til forældrekredsen. Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Ringsted Ny Friskoles tilsynserklæringer findes under strategier og politikker.

Hvis den tilsynsførende vurderer, at undervisningen ikke står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, kan der ske tre ting:

 • Skolen får først en frist (mindst 3 måneder) til at forbedre forholdene.
 • Er undervisningen stadig ikke, som den skal være, skal forældrekredsen og skolens bestyrelse høres.
 • Har skolen stadig ikke fået løst problemerne, skal den tilsynsførende sende en begrundet indberetning herom med eventuelt afgivne høringssvar til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der så ser på, hvad der kan gøres.

Overordnet statsligt tilsyn.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører et overordnet statsligt tilsyn med, at De Frie Grundskoler lever op til Friskolelovens krav samt de førnævnte tilsynskrav.

Derudover fører styrelsen også et økonomisk administrativt tilsyn med, at skolerne overholder reglerne for specialpædagogisk støtte.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.