Menu

Frihed og Folkestyre

Frihed og Folkestyre på Ringsted Ny Friskole

Demokratisk dannelse – Frihed og folkestyre.

Ringsted Ny Friskole følger folkeskolens retningslinjer for undervisning, fag og afgangsprøver. Det betyder blandt andet, at vi skal ”…forberede eleverne i deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati” (Folkeskoleloven § 1, stk. 3).

I dagligdagen

På Ringsted Ny Friskole møder eleverne en dagligdag, hvor deres ønsker bliver hørt. De deltager i skabelsen af skolens værdigrundlag, har medbestemmelse i undervisningen og har jævnligt klassemøder, hvor elever lytter til hinanden. Elevrådet på Ringsted Ny Friskole arbejder med demokratisk dannelse og bæredygtig udvikling. Det er blandt andet i skolen, at eleverne kan få indsigt til at handle og tro på, at vi hver især og sammen kan gøre en forskel.

Elevrådet lærer om arbejdsgange i form af forberedelse af forslag, økonomiske beregninger, argumentation, henvendelse til skoleleder, lærerråd og bestyrelse, som er relevante, hvis der skal tages større beslutninger.

De forskellige fokusområder og tiltag annonceres og forklares på morgensamlingen. En del af den daglige morgensamlings formål er netop at træne eleverne til at ytre sig i en stor forsamling, ligesom eleverne øves i at respektere dem, der har noget på hjerte.

Elevrådet arbejder med trivsel og forslag til tiltag, der kan være med til at skabe gode rammer i undervisningen og i pauser. Det gælder både de fysiske og psykiske rammer – som f.eks. fordeling af lokaler og udformning af udendørsarealer, så alle har mulighed for leg og aktivitet i dagligdagen. Elevernes indbyrdes forhold har også elevrådets interesse, og de er med til at forslå løsninger og tiltag, som medvirker til bæredygtig trivsel.

På Ringsted Ny Friskole arbejdes bevidst med begrebet bæredygtighed frem for klimakrise, da vi ønsker at italesætte fokuspunkterne som noget, man kan handle på frem for oplevelsen af afmagt. Elevrådet er i forhold til klima aktive omkring at udbrede tankerne om en bæredygtig skole. Det gøres i de følgende arbejdsgrupper og udmøntes ofte i forbindelse med emneuger, invitation af oplægsholdere, besøg på virksomheder, fokus på affaldssortering og ressourceforbrug.  

 • Tøjbasar
 • Vand
 • Ressourcer
 • Praktisk/musisk

Elevrådet har tilknyttet en lærer, som aktivt støtter op om eleverne arbejde med de aktuelle initiativer.  

Konfliktløsning

Konflikter er en social realitet, som oftest opstår på baggrund af samtaler, der ikke bliver taget. Heldigvis kan de være også kilde til læring og dannelse, hvis de håndteres på en hensigtsmæssig måde. Personalet stiller sig til rådighed på en inddragende, anerkendende, undersøgende og upartisk måde således, at eleverne lærer at se, lytte, forsøge at forstå, respektere den andens syn på sagen og sammen finde løsninger og udvikle kompetencer, som er forudsætning for den demokratiske dannelse.

I undervisningen

Fra 7.kl. har eleverne på RNF samfundsfag. Her får de undervisning i demokrati, ytringsfrihed og folkestyre; blot for at nævne nogle få områder af undervisningen.

Hvert år har udskolingen et forløb, hvor eleverne i praksis forberedes til aktiv deltagelse i en valgproces. I Udskolingsvalget danner 7.klasse politiske partier og holder valgkampagne – skarpt vejledt af spindoktorer fra 9.klasse og tæt mediedækket af den kritiske presse fra 8.klasse.

På den måde kommer eleverne gennem deres udskolingstid til at bestride alle tre roller. Forløbet varer 3-4 uger og ligger som en tværfaglig del af årsplanerne for dansk-, historie- og samfundsfagsundervisningen.

6.klasse inddrages med valgret og modtager løbende partiprogrammer, beskrivelse af mærkesager og følger pressens dækning af valgkampen. De inviteres forud for selve valghandlingen med til debatrunden, hvor de får mulighed for at stille spørgsmål til politikerne, inden de træffer beslutningen om, hvor de vil sætte deres kryds i stemmeboksen.

 Vinderpartiet annonceres på et efterfølgende pressemøde, hvor partiet takker og redegør for hvordan, partiet vil føre udvalgte mærkesager videre.

På mellemtrinnet samt i udskolingen arbejdes der i løbet af skoleåret med en projektopgave. I udskolingen med afsæt i et overordnet emne, som 9.klasse for indeværende år beslutter. Den færdige problemformulering går på tværs af skolens fag og fokusområder, og læreren tilrettelægger og differentierer undervisningen, så den tilgodeser den enkelte elevs mulighed for at arbejde med:

 • en problemstilling
 • opgavens indhold
 • arbejds- og undersøgelsesformer
 • kilder og materialer
 • udarbejdelse af en skriftlig opgave
 • udtryks- og formidlingsformer
 • at fremstille et produkt
 • at gennemføre en fremlæggelse

I løbet af projektopgaven arbejder eleverne – alene eller i grupper – med deres problemstilling. Eleverne afleverer en skriftlig opgave og produkt, og de fremlægger i umiddelbar forlængelse heraf.  Alle elever fremlægger både for klassen og for skolens andre elever, lærere og de forældre, der har mulighed for at komme forbi.

Deres projekter og budskaber bliver taget alvorligt og delt i øjenhøjde. Eleverne tilpasser deres fremlæggelse alt efter, om det er store eller små, som er tilhører.

FN’s Børnekonvention

På Ringsted Ny Friskole tager vi FN-s børnekonvention alvorligt. Den er vores guideline i vores daglige omgang med eleverne, og det betyder, at vi ved større beslutninger/handlingsplaner omkring en elev, involverer eleven i disse.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.