Menu

Musik

Undervisningsplan for Musik er under opdatering og en ny udgave vil være klar primo 2020.

Eleverne skal udvikle deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig musisk/kreativt.

Undervisningen skal medvirke til at udvikle elevernes følelsesmæssige – og intellektuelle udvikling samt skærpe koncentration og motorik.

Vi ønsker at give vores elever en oplevelse af musik som noget spændende og rart og en opfattelse af, at musik er en naturlig del af livet. Vi vil forsøge at fange eleverne, der hvor de er ved blandt andet at tage udgangspunkt i deres musikerfaringer. Samtidig vil vi udvide deres musikhorisont ved at introducere til ukendte områder. Eleverne skal få en forståelse for dansk og udenlandsk musiktradition også set i historisk perspektiv. Fællesskab er for vores skole en særdeles central værdi, og vi mener musik kan bidrage væsentligt til at understøtte dette. Bl.a. gennem vores daglige morgensang.

Vi ser musikoptræden som en mulighed for at lære at kunne og turde stå frem og spille, synge og danse for/med andre. Vi ønsker, at børnene skal mærke, at de ligesom de ansatte er kulturbærende.

Musikudøvelse

Yngste

Vi arbejder med pulsfornemmelse, så eleverne lærer at følge og holde en puls. Det gør vi gennem instrumentledsagelse til sange, rytmelege, sanglege, rim og remser og danse og bevægelse. Vi lægger vægt på at alle kan det afrikanske grundtrin.

Vi vil ligeledes styrke elevernes bevidsthed om brug af stemmen, hvilket gøres gennem fællessang, ekkosang, og de opfordres jævnligt til at synge små solistiske passager. Det er vigtigt, at eleverne også får lov at udfolde sig kreativt med stemmens muligheder.

Mellem

Vi forudsætter nu, at eleverne har pulsfornemmelse, og vi vil arbejde med mere avancerede rytmer og mønstre.

Vi opfordrer til, at vores elever går i den kommunale musikskole og lærer at spille et instrument. Dette vil vi udnytte i vores obligatoriske undervisning i sammenspilssammenhænge og som akkompagnement til sang. Eleverne oplever så, at deres kunnen kan bruges i en større sammenhæng.

Vi forsøger os med enkelte 2-stemmige sange og udnytter i særdeleshed kanonens muligheder for flerstemmighed.

Vi vil stadig inddrage bevægelse i musikken, idet vi mener, det er et væsentligt element til det musiske.

Udskolingen

Der tilbydes valgfags sammenspil, som blandt andet optræder til forårskoncert og ved en evt. skolekomedie

Musikalsk skaben

Yngste og Mellem

Vi vil anvende krop, stemme og forhåndenværende klangkilder i det skabende arbejde.

Vi vil arbejde med meget enkelt improvisation og komponere små rim og remser og sange, lige som der arbejdes med stomp.

I løbet af indskolingen laver hver klasse deres eget hit.

Det er vigtigt, at det skabende arbejde foregår inden for faste rammer, og at vi altid evaluerer vores resultater.

Musikforståelse

Yngste

Eleverne skal lære at lytte opmærksomt til korte musikstykker, der associerer til noget konkret. De skal lære at udtrykke oplevelse af musik i ord, billeder og bevægelse. Kunne bedømme hvilken af 2 toner, der er højst – kende forskel på dur og mol – kende forskel på puls og rytme – genkende klange af forskellige instrumenter – være opmærksomme på musikkens dynamik- forstå der er forskellige musikgenrer – få forståelse af, at musik bruges i mange sammenhænge.

Mellem

Vi har som musiklærere en vigtig rolle ved at introducere forskellige slags musik til eleverne, som vi tager alvorligt. Vi lægger op til debat med eleverne om, hvad de forstår ved musik og kvalitet?

I 2. mellem vil vi hvert år indgå i forløbet ”Musik på tværs”, som munder ud i en koncertoplevelse med Sjællands symfoniorkester.

Rammer

I yngste – og mellemgruppen har alle klasser 2 ugentlige skemalagte musiktimer. Desuden inddrages dans, sang og spil i indskolingens andre fag og i emneuger.

2. – og 3. Mellem har foruden de to musiktimer en ugentlig kortime. 

Vi har hver dag morgensamling, hvor alle skolens elever og lærere mødes. Her er det sangen, der er det bærende element for dette fællesskab. Vi synger mindst 2 sange og elever har mulighed for at optræde med noget, de har øvet eller akkompagnere evt. sammen med en musiklærer.

Vi tager udgangspunkt i årstiden, morgensange og temaer. Vi tilstræber, at der er sange, der henvender sig både til de yngste elever og til de ældre elever.

Vores vision for morgensangen er, at alle får en god start på dagen, og at der måske nynnes videre resten af dagen.

Vi ønsker at give vores elever nogle gode musikoplevelser også af mere professionel karakter.

Derfor vil vi, så vidt økonomien tillader det, arrangere en skolekoncert med professionelle musikere her på skolen.

Vi vil bestræbe os på et samarbejde med Ringsted musikskole, hvor elever derfra giver koncert på skolen lige som vi vil deltage i skolearrangementer såsom kor for alle byens skoler. 

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.